Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DDM: Nguyễn Duy Luân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 355.620 CP

HNX - 19/11/2020 17:30:12
DDM: Nguyễn Duy Luân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 355.620 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Luân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 853.562 CP (tỷ lệ 6,97%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 800.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 355.620 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.209.182 CP (tỷ lệ 9,88%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa thu xếp mua được hết số cổ phần đăng ký và hết thời gian giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/10/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/11/2020.

Tin tức về DDM

Tin tức cùng ngành