Mã Chứng Khoán   Tin tức  

QNU: Chung Thành Đông - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 29.300 CP

HNX - 24/11/2020 13:55:14
QNU: Chung Thành Đông - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 29.300 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chung Thành Đông
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: QNU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 320.700 CP (tỷ lệ 4,72%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 29.300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 29.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 350.000 CP (tỷ lệ 5,15%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/11/2020.

Tin tức về QNU

Tin tức cùng ngành