Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 93.805 CP

HNX - 24/11/2020 16:47:18
VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 93.805 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VPR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 199.450 CP (tỷ lệ 4,79%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 93.805 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 293.255 CP (tỷ lệ 7,05%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do diễn biến giá chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/10/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/11/2020.

Tin tức về VPR

Tin tức cùng ngành