Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VC1: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MB BOND)

HNX - 25/11/2020 11:15:43
VC1: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MB BOND)

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MB BOND)
- Họ tên người có liên quan: Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF
- Mối quan hệ: Khác
- Tỷ lệ nắm giữ: 10,49%
- Mã chứng khoán: VC1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 350.000 CP (tỷ lệ 2,92%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.000 CP (tỷ lệ 2,5%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 1.259.027 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 10,49%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 1.559.027 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 12,99%
- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/11/2020.

Tin tức về VC1

Tin tức cùng ngành