Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 200.000 CP

HNX - 25/11/2020 14:48:53
VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 200.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VPR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 293.255 CP (tỷ lệ 7,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/12/2020.

Tin tức về VPR

Tin tức cùng ngành