Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PVM: Lý Thu Vân - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 14.000 CP

HNX - 26/11/2020 09:15:46
PVM: Lý Thu Vân - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 14.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lý Thu Vân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: PVM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.100 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 14.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/12/2020.

Tin tức về PVM

Tin tức cùng ngành