Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MQN: Lê Cao Thanh - Kế toán trưởng - đã bán 2.983 CP

HNX - 26/11/2020 16:25:56
MQN: Lê Cao Thanh - Kế toán trưởng - đã bán 2.983 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Cao Thanh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: MQN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.983 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.983 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.983 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/11/2020.

Tin tức về MQN

Tin tức cùng ngành