Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DST: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đặng Hoàng Tuấn

HNX - 26/11/2020 16:28:26
DST: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đặng Hoàng Tuấn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Hoàng Tuấn
- Mã chứng khoán: DST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1.592.000 CP (tỷ lệ 4,94%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 143.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.735.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,39%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 20/11/2020.