Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)

HNX - 27/11/2020 11:28:42
DXP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)
- Mã chứng khoán: DXP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.604.700 CP (tỷ lệ 6,18%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 117.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.487.100 CP (tỷ lệ 5,72%)
- Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/11/2020.

Tin tức về DXP

Tin tức cùng ngành