Mã Chứng Khoán   Tin tức  

QNU: Công ty TNHH Thiên Phú Hưng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 67.300 CP

HNX - 27/11/2020 17:33:31
QNU: Công ty TNHH Thiên Phú Hưng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 67.300 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thiên Phú Hưng
- Mã chứng khoán: QNU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 732.700 CP (tỷ lệ 10,78%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Xuân Đức
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 67.300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 67.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 800.000 CP (tỷ lệ 11,76%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/11/2020.

Tin tức về QNU

Tin tức cùng ngành