Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Hữu Kiệm

HNX - 27/11/2020 17:48:31
PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Hữu Kiệm
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Kiệm
- Mã chứng khoán: PBP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 527.166 CP (tỷ lệ 10,98%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 527.966 CP (tỷ lệ 11%)
- Lý do thay đổi sở hữu: đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/11/2020.

Tin tức về PBP

Tin tức cùng ngành