Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DST: Nguyễn Tiến Long không còn là cổ đông lớn

HNX - 07/12/2020 14:48:18
DST: Nguyễn Tiến Long không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tiến Long- Mã chứng khoán: DST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.638.900 CP (tỷ lệ 5,09%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.638.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 25/11/2020.

Tin tức về DST

Tin tức cùng ngành