Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DST: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đặng Hoàng Tuấn

HNX - 07/12/2020 14:49:14
DST: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đặng Hoàng Tuấn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Hoàng Tuấn
- Mã chứng khoán: DST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1.735.000 CP (tỷ lệ 5,39%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 412.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.147.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,66%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 25/11/2020.

Tin tức về DST

Tin tức cùng ngành