Mã Chứng Khoán   Tin tức  

QNU: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã bán 96.501 CP

HNX - 07/12/2020 20:27:52
QNU: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 96.501 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
- Mã chứng khoán: QNU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.279.500 CP (tỷ lệ 62,93%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Chung Thành Đông
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 350.000 CP (tỷ lệ 5,15%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 56.000 CP (tỷ lệ 0,82%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Nam Thái
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 106.000 CP (tỷ lệ 1,56%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Kim Thịnh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 54.300 CP (tỷ lệ 0,8%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 811.240 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 96.501 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.182.999 CP (tỷ lệ 61,51%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do nhà đầu tư không có nhu cầu
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/10/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/11/2020.

Tin tức về QNU

Tin tức cùng ngành