Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DVC: Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 760.000 CP

HNX - 23/12/2020 10:17:47
DVC: Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 760.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Văn Tiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DVC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.826.100 CP (tỷ lệ 26,18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 760.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 760.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.586.100 CP (tỷ lệ 33,22%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/12/2020.

Tin tức về DVC

Tin tức cùng ngành