Mã Chứng Khoán   Tin tức  

QST: Vũ Thế Triệu - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 29.440 quyền mua

HNX - 23/12/2020 14:04:48
QST: Vũ Thế Triệu - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 29.440 quyền mua
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thế Triệu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: QST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.440 CP (tỷ lệ 1,82%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 29.440 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký bán: 29.440 quyền
- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 29.440 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/12/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2020.

Tin tức về QST

Tin tức cùng ngành