Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PYU: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Thuyết

HNX - 23/12/2020 17:04:27
PYU: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Thuyết
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Thuyết
- Mã chứng khoán: PYU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.772.424 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.772.424 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 85,46%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 11/12/2020.

Tin tức về PYU

Tin tức cùng ngành