Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DDM: Nguyễn Duy Luân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 289.500 CP

HNX - 28/12/2020 11:41:33
DDM: Nguyễn Duy Luân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 289.500 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Luân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.209.182 CP (tỷ lệ 9,88%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 289.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.498.682 CP (tỷ lệ 12,24%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: chưa thu xếp mua hết được cổ phần đăng ký và hết thời gian giao dịch của cổ phiếu DDM theo thời gian dự kiến mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/12/2020.

Tin tức về DDM

Tin tức cùng ngành