Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 1.800 CP

HNX - 31/12/2020 14:23:41
VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 1.800 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VPR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 293.255 CP (tỷ lệ 6,41%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 295.055 CP (tỷ lệ 6,45%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/12/2020.

Tin tức về VPR

Tin tức cùng ngành