Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DNE: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 11/01/2021 19:39:53
DNE: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNE của CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 25/12/2020.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/01/2021
          - Địa điểm thực hiện: 471 Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tin tức về DNE

Tin tức cùng ngành