Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KDM: Nguyễn Văn Hùng không còn là cổ đông lớn

HNX - 21/01/2021 13:59:21
KDM: Nguyễn Văn Hùng không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hùng- Mã chứng khoán: KDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 957.800 CP (tỷ lệ 13,49%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 957.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 15/01/2021.

Tin tức về KDM

Tin tức cùng ngành