Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PPS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC

HNX - 21/01/2021 14:00:36
PPS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC
- Mã chứng khoán: PPS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.975.800 CP (tỷ lệ 13,17%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 97.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.878.700 CP (tỷ lệ 12,52%)
- Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu danh mục
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/01/2021.

Tin tức về PPS

Tin tức cùng ngành