Mã Chứng Khoán   Tin tức  

QTC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC

HNX - 21/01/2021 14:01:29
QTC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC
- Mã chứng khoán: QTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 540.775 CP (tỷ lệ 20,03%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 539.975 CP (tỷ lệ 20%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/01/2021.

Tin tức về QTC

Tin tức cùng ngành