Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VMG: Trần Thị My - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 478.400 CP

HNX - 21/01/2021 14:33:59
VMG: Trần Thị My - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 478.400 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị My
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: VMG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 478.400 CP (tỷ lệ 4,98%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 478.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/02/2021.

Tin tức về VMG

Tin tức cùng ngành