Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PAS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX - 21/01/2021 16:26:32
PAS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAS của CTCP Quốc tế Phương Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/03/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/03/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phần, khi đó cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: 1.234x10/100=123,4 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A có quyền nhận là 123 cổ phần, số 0,4 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu làm thủ tục nhận tức tại trụ sở Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

Tin tức về PAS

Tin tức cùng ngành