Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 08/02/2021 16:03:41
DXP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DXP của CTCP Cảng Đoạn Xá như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 03 năm 2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty – Số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, định hướng năm 2021; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin tức về DXP

Tin tức cùng ngành