Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VMC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 09/02/2021 16:10:55
VMC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMC của Công ty cổ phần VIMECO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 29/03/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần VIMECO (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo theo giấy mời)
          - Nội dung họp: Theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật

Tin tức về VMC

Tin tức cùng ngành