Mã Chứng Khoán   Tin tức  

V12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 09/02/2021 16:12:43
V12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V12 của Công ty cổ phần xây dựng số 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 24/03/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 9, tòa nhà văn phòng Vinaconex12, số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Các vấn đề khác có liên quan.

Tin tức về V12

Tin tức cùng ngành