Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ACM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Thị Yến Ngọc

HNX - 09/02/2021 16:29:45
ACM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Thị Yến Ngọc
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Yến Ngọc
- Mã chứng khoán: ACM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 2.157.700 CP (tỷ lệ 4,23%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.157.700 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,19%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/12/2020.

Tin tức về ACM

Tin tức cùng ngành