Mã Chứng Khoán   Tin tức  

EBA: Nguyễn Đình Phương - Thành viên BKS - đã bán 5.000 CP

HNX - 09/02/2021 16:31:52
EBA: Nguyễn Đình Phương - Thành viên BKS - đã bán 5.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: EBA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/02/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/02/2021.

Tin tức về EBA

Tin tức cùng ngành