Mã Chứng Khoán   Tin tức  

EBA: Lê Văn Khánh - Tổng Giám đốc - đã bán 27.500 CP

HNX - 09/02/2021 16:32:37
EBA: Lê Văn Khánh - Tổng Giám đốc - đã bán 27.500 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Khánh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: EBA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27.500 CP (tỷ lệ 0,18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 27.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 27.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/02/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/02/2021.

Tin tức về EBA

Tin tức cùng ngành