Mã Chứng Khoán   Tin tức  

EBA: Vũ Sơn Thủy - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 11.000 CP

HNX - 09/02/2021 16:33:20
EBA: Vũ Sơn Thủy - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 11.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Sơn Thủy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: EBA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.000 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 11.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/02/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/02/2021.

Tin tức về EBA

Tin tức cùng ngành