Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GMA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty CP Tập đoàn Gami

HNX - 09/02/2021 16:35:22
GMA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty CP Tập đoàn Gami

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Tập đoàn Gami
- Mã chứng khoán: GMA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.080.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.080.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 04/02/2021.

Tin tức về GMA

Tin tức cùng ngành