Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GER: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 09/02/2021 16:41:10
GER: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GER của CTCP Thể thao Ngôi sao Geru như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh năm 2020, định hướng phát triển Công ty năm 2021;
+ Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2020;
+ Báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020;
+ Bầu TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
+ Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Tin tức về GER

Tin tức cùng ngành