Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TKU: Liu ChienHung - Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

HNX - 09/02/2021 17:02:26
TKU: Liu ChienHung - Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Liu Chien Hung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TKU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.034.900 CP (tỷ lệ 6,3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.034.900 CP (tỷ lệ 6,3%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/01/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/02/2021.

Tin tức về TKU

Tin tức cùng ngành