Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 09/02/2021 17:09:27
THT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THT của CTCP Than Hà Tu - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào ngày 26/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu– Vinacomin, Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
          - Nội dung họp: (Thảo luận và Biểu quyết thông qua các vấn đề sau)
+ Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2020;
+ Báo cáo tiền thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến năm 2021;
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
+ Báo cáo về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tin tức về THT

Tin tức cùng ngành