Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VEF: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 09/02/2021 17:25:55
VEF: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEF của CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (các nội dung lấy ý kiến cổ đông được Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện chính thức).
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 26/02/2021 đến ngày 26/03/2021
          - Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty