Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GMA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư G-Holding

HNX - 09/02/2021 17:51:37
GMA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư G-Holding

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư G-Holding
- Mã chứng khoán: GMA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.080.000 CP (tỷ lệ 18%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 60.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.140.000 CP (tỷ lệ 19%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 04/02/2021.

Tin tức về GMA

Tin tức cùng ngành