Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
DBD 45.00 3.15 7.00 65,060 16.21 3.42
MDG 12.20 0.85 6.97 30 12.52 1.45
DHG 118.00 8.20 6.95 12,770 14.43 6.33
DGC 59.00 4.10 6.95 922,230 10.69 20.11
BMP 82.60 5.70 6.90 69,600 17.43 3.15
QCG 9.92 0.68 6.85 148,040 45.41 0.22
SVC 44.00 3.00 6.82 450 24.89 4.13
TLD 4.55 0.31 6.81 176,070 13.71 0.51
GEX 17.90 1.20 6.70 3,681,410 16.12 1.36
LSS 12.10 0.80 6.61 436,720 19.38 0.52
VDP 38.50 2.50 6.49 20 9.80 3.85
POM 7.06 0.44 6.23 248,130 12.86 0.70