Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
VRC 27.15 1.90 7.00 29,680 2,022.38 0.01
AMD 6.00 0.42 7.00 706,350 49.83 0.13
DXV 7.01 0.49 6.99 3,430 -22.35 -0.34
DRH 25.75 1.80 6.99 164,130 94.50 0.29
HAI 5.88 0.41 6.97 453,970 72.51 0.09
ROS 8.46 0.59 6.97 8,415,400 27.90 0.32
DIG 83.30 5.80 6.96 826,140 60.03 1.48
CKG 25.15 1.75 6.96 33,530 18.66 1.44
SPM 18.70 1.30 6.95 380 13.65 1.47
TNI 7.35 0.51 6.94 71,940 924.49 0.01
HVX 6.95 0.48 6.91 7,850 650.03 0.01
HQC 7.24 0.50 6.91 1,510,300 875.63 0.01