Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
TGG 6.91 0.48 6.95 31,510 -41.63 -0.18
TNT 8.23 0.57 6.93 26,390 -84.19 -0.10
VOS 7.36 0.51 6.93 209,730 -9.20 -0.86
HID 4.91 0.34 6.92 134,680 24.79 0.21
VTO 9.28 0.64 6.90 117,910 8.69 1.14
FIT 14.95 1.00 6.69 1,609,880 65.01 0.25
VID 11.25 0.75 6.67 5,120 27.51 0.44
DAH 12.00 0.80 6.67 140,530 -16.21 -0.79
VAF 9.71 0.64 6.59 120 17.40 0.59
SGT 18.20 1.00 5.49 124,060 65.29 0.29
SII 16.25 0.75 4.62 40 -9.74 -1.75
VIP 8.89 0.41 4.61 184,420 11.62 0.80