Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
ABS 21.50 1.50 6.98 243,150 25.67 0.90
HRC 62.00 4.30 6.94 60 229.03 0.29
DRH 13.70 0.95 6.93 468,730 37.13 0.39
TRC 41.40 2.85 6.88 12,050 15.64 2.83
AGM 33.45 2.30 6.88 16,000 24.10 1.48
FUCTVGF2 10.20 0.70 6.86 1,070 1.06 0.00
PGD 36.55 2.50 6.84 5,450 13.79 2.83
SC5 26.00 1.75 6.73 400 9.82 2.83
FDC 13.55 0.90 6.64 6,060 45.94 0.31
SGT 30.15 1.75 5.80 84,430 84.73 0.38
SII 18.35 0.95 5.18 80 -12.03 -1.60
HU1 11.00 0.50 4.55 1,220 27.93 0.41