Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
RDP 12.15 0.85 7.00 15,530 29.52 0.44
DLG 6.15 0.43 6.99 1,579,610 -3.38 -1.95
PTL 7.58 0.53 6.99 24,340 41.31 0.20
TMP 46.00 3.20 6.96 1,870 14.87 3.31
MCG 4.60 0.32 6.96 46,950 -14.15 -0.35
VCF 241.20 16.70 6.92 30 11.05 23.34
TDG 7.66 0.53 6.92 103,270 28.00 0.29
DHA 48.55 3.35 6.90 51,050 8.04 6.45
L10 21.00 1.45 6.90 120 12.48 1.80
TCM 66.70 4.60 6.90 177,280 18.09 3.94
DC4 13.85 0.95 6.86 58,730 12.56 1.18
VFG 54.00 3.70 6.85 1,020 10.16 5.68