Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
ABR 12.15 0.85 7.00 430 20.76 1.04
ADG 26.00 1.80 6.92 860 25.79 1.81
FIT 4.07 0.28 6.88 238,230 15.41 0.57
PSH 5.68 0.39 6.87 232,280 6.19 2.30
TSC 3.50 0.24 6.86 270,870 10.82 0.86
BBC 54.00 3.70 6.85 30 8.51 8.72
DCL 26.30 1.80 6.84 38,760 17.96 1.49
ABT 34.55 2.35 6.80 30 14.94 2.77
TNT 3.69 0.25 6.78 38,550 8.65 1.26
ST8 12.00 0.80 6.67 93,360 30.57 0.55
HSG 13.55 0.90 6.64 1,494,450 2.93 7.15
NKG 13.15 0.85 6.46 1,111,130 2.57 11.17