Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
STG 32.35 2.25 6.96 7,190 13.05 2.39
HRC 57.00 3.90 6.84 10 78.28 0.69
L10 22.75 1.55 6.81 10 19.96 1.43
CVT 39.10 2.65 6.78 20 16.70 2.56
SRC 16.30 1.10 6.75 3,260 10.69 1.60
SCD 18.20 1.20 6.59 10 -3.88 -4.59
MDG 14.60 0.95 6.51 70 12.52 1.45
CCI 23.05 1.35 5.86 570 16.24 2.03
TDP 29.20 1.55 5.31 4,810 18.35 1.38
VAF 12.10 0.60 4.96 430 13.87 1.01
SII 13.00 0.55 4.23 300 -13.93 -0.98
HAX 20.00 0.70 3.50 129,240 6.00 3.15