Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HRC - Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 63.10 67.50 58.70 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Trần Việt Cường 1562200 0 16/03/2016 16/03/2016 -22,000 16/03/2016 1584200 Đã xong
Trần Việt Cường 1525150 0 16/03/2016 16/03/2016 -160,000 16/03/2016 1685150 Đã xong
Trịnh Thị Mai Phương 1215070 0 04/03/2016 04/03/2016 -44,840 04/03/2016 1259910 Đã xong
Trịnh Thị Mai Phương 1170350 0 04/03/2016 04/03/2016 44,720 04/03/2016 1125630 Đã xong
Phạm Văn Khoa 1343184 0 23/02/2016 23/02/2016 140,000 23/02/2016 1203184 Đã xong
Phạm Văn Khoa 889836 0 23/02/2016 23/02/2016 356,000 23/02/2016 533836 Đã xong
Trần Việt Cường 1008728 0 26/11/2015 26/11/2015 200,000 26/11/2015 808728 Đã xong
Trần Việt Cường 972350 0 14/03/2014 14/03/2014 184,000 14/03/2014 788350 Đã xong
Trần Việt Cường 972350 0 14/03/2014 14/03/2014 -184,000 14/03/2014 1156350 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 0 9,504,000 17/02/2011 17/02/2011 9,504,000 17/02/2011 -9504000 Đã xong