Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Khuyến khích công bố thông tin tiếng Anh và lập báo cáo theo IFRS

Đầu tư Chứng khoán - 06/02/2020 11:32:00
Trong công văn phản hồi thông tin trên Báo Đầu tư Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, Luật Chứng khoán 2006 (Điều 27 và Điều 101) quy định, công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Các thông tin công bố theo quy định tại các văn bản này không yêu cầu bắt buộc phải công bố bằng tiếng Anh.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 3, Thông tư 155/2015/TT-BTC: “Ngôn ngữ thông tin công bố trên thị trường chứng khoán là tiếng Việt.

Việc công bố thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh được áp dụng đối với sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Các đối tượng khác được khuyến khích công bố thông tin bằng tiếng Anh theo hướng dẫn tại Quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Trường hợp công bố thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung thông tin công bố bằng tiếng Anh chỉ có tính tham khảo”.

Như vậy, việc công bố thông tin bằng tiếng Anh hiện nay đang được khuyến khích thực hiện. Các biểu mẫu công bố thông tin tại Phụ lục đính kèm Thông tin số 155/2015/TT - BTC đều có phần dịch sang tiếng Anh nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp chủ động thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh không nhiều, tập trung ở một số doanh nghiệp quy mô lớn, có đối tác nước ngoài.

Tuy nhiên, để tạo cơ hội tiếp cận cho nhà đầu tư nước ngoài, HOSE, HNX đã thực hiện biên dịch sang tiếng Anh đối với hầu hết các thông tin công bố từ doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch và đăng trên trang thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh của đơn vị, nhà đầu tư có thể truy cập thông tin trên website của Sở.

UBCK cho biết, việc tạo nền tảng pháp lý để thúc đẩy doanh nghiệp trên sàn minh bạch thông tin, công bố thông tin bằng tiếng Anh là việc cần thiết.

Tuy nhiên, việc công bố thông tin bằng tiếng Anh còn phụ thuộc vào nhu cầu doanh nghiệp và nguồn lực phù hợp. Do đó, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu đưa ra các quy định và lộ trình phù hợp để tạo điều kiện doanh nghiệp thực hiện.

Đối với công bố thông tin trái phiếu chính phủ, Bộ Tài chính xây dựng chuyên trang thông tin thị trường trái phiếu bằng tiếng Anh trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Sau khi hoàn thiện chuyên trang, Bộ Tài chính sẽ công bố thông tin định kỳ về thị trường trái phiếu lên chuyên trang. Tại website HNX cũng có thông tin về trái phiếu chính phủ bằng tiếng Anh.

Theo đó, nhà đầu tư có thể truy cập và tìm kiếm thông tin kết quả đấu thầu trái phiếu, giá trị giao dịch trái phiếu hàng ngày trên trang thông tin này.

Đối với việc phối hợp cung cấp thông tin cho các tổ chức quốc tế, Bộ Tài chính đã và đang phối hợp với ADB để cung cấp thông tin thị trường trái phiếu Việt Nam cho trang AsianBondOnline, nhằm hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài trong việc tìm hiểu thông tin về thị trường trái phiếu Việt Nam.

Về việc báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế, Điều 16, Luật Chứng khoán 2006 quy định về báo cáo tài chính như sau:  “Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính” và “Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận”.

Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành và của công ty đại chúng phải tuân thủ quy định về lập báo cáo tài chính theo pháp kế toán, kiểm toán hiện hành (các chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam).

Việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam là một xu hướng tất yếu do hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) hiện hành đã được ban hành cách đây hơn 10 năm mà chưa được sửa đổi, bổ sung nên đã bộc lộ nhiều hạn chế, một số nội dung không còn phù hợp với các giao dịch của nền kinh tế thị trường trong giai đoạn mới.

UBCK cho rằng, các doanh nghiệp thực thi chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tới đây sẽ nhằm mục tiêu nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp và thúc đẩy minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.   

Tin mới

Tin cũ