Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu

HNX - 23/10/2020 16:49:00
Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
chào bán cạnh tranh Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam
57 - 59 Thùy Vân, phường 2, TP. Vũng Tàu
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu phân bón, giấy in; Dịch vụ khách sạn, ...
230.000.000.000 đồng
10.000 đồng/cổ phần
15.530 đồng/cổ phần
chào bán cạnh tranh 5.290.000 cổ phần
5.290.000 cổ phần
 

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/10/2020 đến 15h30 ngày 09/11/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)

chào bán cạnh tranh
Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/11/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

chào bán cạnh tranh
08h30 ngày 16/11/2020
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 17/11/2020 đến 16 giờ ngày 23/11/2020
Từ ngày 18/11/2020 đến ngày 23/11/2020

Tài liệu đính kèm
  1.-Quy-che-dau-gia.doc
  2.-Ban-CBTT.pdf
  3.-Chung-thu-tham-dinh-gia.pdf
  4.-Thong-bao-chao-ban-canh-tranh.pdf
  BCTC-2018.pdf
  BCTC-2019.pdf
  BCTC-Quy-II.pdf
  Cam-ket-CBTT.pdf
  Cong-van-thong-bao-tai-lieu-mat.pdf
  Dieu-le.pdf
  Don-dang-ky-chao-ban-canh-tranh.pdf
  Giay-DKKD.pdf
  Giay-DKKD2.pdf
  Giay-xac-nhan-co-phan.pdf
  Quyet-dinh-226.pdf
  Quyet-dinh-469.pdf
  Quyet-dinh-636.pdf
  Uy-quyen-nop-ho-so.pdf

Tin mới

Tin cũ