Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KHD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

HNX - 24/11/2020 16:47:00
KHD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC
- Mã chứng khoán: KHD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 327.360 CP (tỷ lệ 10,03%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 323.060 CP (tỷ lệ 9,9%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 18/11/2020.

Tin mới

Tin cũ