Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MPT: Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.746.250 CP

HNX - 27/11/2020 17:21:00
MPT: Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.746.250 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Khánh Trình
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: MPT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.746.250 CP (tỷ lệ 10,21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.746.250 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.746.250 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/11/2020.

Tin mới

Tin cũ