Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTK: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 90.000 CP

HNX - 13/01/2021 09:47:00
VTK: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 90.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)
- Mã chứng khoán: VTK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.828.800 CP (tỷ lệ 68%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Địch Tuấn Anh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trương Thị Thu Hà
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Tiến Duy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Minh Phương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 90.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 90.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.738.800 CP (tỷ lệ 65,84%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/01/2021.

Tin mới

Tin cũ