Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VGR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HNX - 21/01/2021 09:49:00
VGR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGR của CTCP Cảng Xanh Vip như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau (dự kiến đầu tháng 03/2021)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Chang, Cheng-Yung;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với ông Chang, Yen-I.

Tin mới

Tin cũ