Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Loại bỏ cổ phiếu DLG thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index

HOSE - 16/04/2021 16:04:00
HOSE: Loại bỏ cổ phiếu DLG thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu DLG thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

-           Cổ phiếu bị loại bỏ: DLG (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai).

-           Lý do: Cổ phiếu DLG bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 753/TB-SGDHCM ngày 15/4/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

-           Ngày hiệu lực: 23/4/2021.

-           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số VNAllShare như sau

Chỉ số

chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn trước thay đổi

Tỷ trọng giới hạn mới

VNAllShare

VIC

100%

90.70%

Tin mới

Tin cũ