Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Điều chỉnh thời gian nhận tiền mua cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn

04/06/2021 10:15:59

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn

-       Căn cứ Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 31/GCN-UBCK ngày 29/03/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

-       Căn cứ Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 50/TB-SCB-HĐQT.21.00 ngày 05/04/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn;

-       Căn cứ Nghị quyết số 283/NQ-HĐQT.21.00 ngày 02/06/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn về việc điều chỉnh thời gian nhận tiền mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn,

Theo thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 50/TB-SCB-HĐQT.21.00 ngày 05/04/2021 của Hội đồng quản trị, thời gian để Quý cổ đông nộp tiền mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn là từ ngày 04/05/2021 đến ngày 04/06/2021. Tuy nhiên, vì lý do khách quan dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát từ cuối tháng 4/2021 đến nay đang tác động đến nhiều mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến tiến độ tăng vốn của Ngân hàng.

Nhằm tạo điều kiện cho Quý cổ đông có nhu cầu mua cổ phiếu SCB và đảm bảo thực hiện thành công phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ SCB thêm 5.000 tỷ đồng, ngày 02/06/2021 Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Nghị quyết số 283/NQ-HĐQT.21.00 điều chỉnh thời gian nhận tiền mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn như sau:

-       Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu (theo thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 50/TB-SCB-HĐQT.21.00 ngày 05/04/2021): Từ ngày 04/05/2021 đến ngày 04/06/2021.

-       Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu (điều chỉnh theo Nghị quyết số 283/NQ-HĐQT.21.00 ngày 02/06/2021): Từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 15/06/2021.

 

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc điều chỉnh thời gian nhận tiền mua cổ phiếu SCB và rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quý cổ đông trong đợt tăng vốn điều lệ của lần này của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.  

Trân trọng.

Tin mới

Tin cũ