Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thư mời họp ĐHĐCD - Công ty CP TMDV Hiệp Tân

18/06/2021 13:23:00

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   01 /TM-HĐQT-HTC                                        TP. Hồ Chí Minh, ngày  07 tháng 6 năm 2021

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi:        QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

1.    Thời gian: 08h30, thứ  4, ngày 30 tháng 6 năm 2021

2.      Địa điểm:  Phòng họp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân

Lô B01-06, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP. HCM

3.      Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu Hiệp Tân chốt đến hết ngày 04/6/2021 (đính kèm báo cáo của Công ty Chứng khoán Tân Việt – CN TP.HCM)

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu của Công ty.

4.      Chương trình đại hội: chương trình gửi kèm

5.      Đăng ký tiếp nhận thông tin:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền người đại diện tham dự Đại hội trước 16h00 ngày        25/ 6/2021.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu. Đối với trường hợp Cổ đông ủy quyền người đại diện tham dự Đại hội đề nghị phải có giấy ủy quyền có chữ ký của Cổ đông .

6.      Địa chỉ liên hệ:

-          Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân.

-          Địa chỉ: Lô B01-06, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM.

-          Điện thoại: 028 37701779                          Fax: 028 37701658

-          Di động : 0908387417 (ông Huỳnh Quốc Gia)

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:

-      Như trên;

-      Lưu: Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

Hồ Thị Hồng Hạnh

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ