Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HNX - 15/10/2021 18:24:00
BSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSD của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 02/12/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân, địa chỉ: Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
Hình thức họp: Họp trực tuyến
          - Nội dung họp: Hội đồng quản trị Công ty trình xin miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin mới

Tin cũ